O nama

             A.D. za proizvodnju duvana i duvanske folije ”DIB” Bujanovac, je akcionarsko društvo. Registrovano je kod Trgovinskog suda u Leskovcu pod brojem Fi 74/2003.

              Društvo postoji od 1937. godine, i poslovalo je u sastavu RO Duvanske industrije Vranje, da bi se 1990. godine, izdvojilo i nastavilo dalje poslovanje kao ”Društveno preduzeće za proizvodnju duvana i duvanske folije Bujanovac”. Ekonomski institut iz Beograda, izvršio je procenu vrednosti kapitala sa stanjem na dan 31.12.1998. godine. Rešenjem Direkcije za procenu vrednosti kapitala ”Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju” broj 663/99-16 od 24.02.2000. godine, verifikovana je procenjena vrednost kapitala. Ovako utvrdjeni i verifikovan društveni kapital, sa izvršenom revalorizacijom na dan 31.12.1998. godine, do 02.03.2000. godine, bio je osnova za svojinsku transformaciju, u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji. Tom prilkom je 10 % akcija društvenog kapitala preneto Republičkom fondu PIO, 42,26 % akcija, podeljeno je radnicima, penzionerima i ostalim prijavljenim licima u prvom krugu transformacije po osnovu upisa, a 47,74 % akcija, preneto je u drugi krug. Nakon neuspelog drugog kruga, preostalih 47,74 % akcija, preneto je Akcijskom fondu. Po Rešenju Trgovinskog suda u Leskovcu br. Fi 74/2003 od 09.05.2003. godine, preduzeće posluje kao Akcionarsko društvo. Upisano kod Agencije za privredne registre u 2006. god. br. 208133/05.12.2006. god.

              Po Rešenju APR br. BD 54880/2007 od 18.06.2007. god. Društvo vrši promenu poslovnog imena, gde se u punom poslovnom imenu dopisuje reč ’’i obrada’’, tako da je sada puni naziv Društva ’’Akcionarsko društvo za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije DIB Bujanovac’’, skraćeno poslovno ime ostaje nepromenjeno, i dalje glasi AD ’’DIB’’ Bujanovac.

              Društvo se bavi proizvodnjom i obradom duvana i proizvodnjom duvanske folije. Pored navedene osnovne delatnosti društvo  obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju, a s obzirom da u svom vlasništvu poseduje restoran, vrši i ugostiteljsku delatnost, kao sporednu delatnost.

              Društvo je u skladu sa Zakonom uradilo prospekt preduzeća, zaključilo Ugovor sa ”Beogradskom berzom” a.d. Beograd, dana 04.10.2005.god. čime su akcije uključena na slobodno berzansko tržište. Prvo trgovanje zakazano je za 03.11.2005. god. Sve informacije o preduzeću, sadržane su u prospektu, koji se može videti na sajtu Beogradske berze.

              Ministarstvo privrede je 9. decembra 2016. godine objavilo javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje 57,93103 % ukupnog registrovanog kapitala Društva. Do isteka roka za dostavljanje prijava pristigla je jedna prijava i to od Sremske mlekare doo, Sremska Mitrovica. Ministarstvo privrede je na predlog Komisije za sprovođenje postupka 17. marta 2017. godine donelo odluku kojom se Sremska mlekara doo, Sremska Mitrovica proglašava kupcem.

Dana 13. aprila 2017. godine u prostorijama Ministarstva privrede potpisan je ugovor o prodaji kapitala Društva sa kupcem Sremska mlekara doo, Sremska Mitrovica.

              Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u srednje pravno lice.

              Sedište Društva  je u Bujanovcu, ul. Sime Pogačarevića br. 43.

              Poreski identifikacioni broj Društva je :  100975663

              Matični broj Društva je :  07179049

 

 

Istorijat

 

Prva organizovana sadnja duvana na području Bujanovca, započinje krajem 19. veka, donošenjem Zakona o duvanu 1885. godine, od strane Kneževine Srbije.

U periodu od 1885. do 1937. godine, proizvodnja duvana je belezila uspone i padove, uslovljena burnim istorijskim događajima (balkanski ratovi, prvi svetski rat) na uvek nemirnom Baalkanu.

Od 1918. godine, po završetku prvog svetskog rata, na ovim prostorima, počinje organizovana proizvodnja duvana od strane države. Otkup se obavljao na železničkoj stanici u Bujanovcu, a pod patronatom duvanske stanice u Preševu. Na predlog poslanika iz Bujanovačko-Gnjilanskog kraja, uprava državnog monopolaje odlučila da podigne magacin u Bujanovcu. Sa iygrdnjom magacina otpočeto je 1936. godine, a isti je završen septembra 1937. godine, kada su u istom otkupljene prve količine duvana.

Podaci govore da se u tom periodu proizvodnja duvana kretala između 300 i 350 tona godišnje, u čijoj proizvodnji je bila zastupljena sorta “Jaka”. Za vreme drugog svetskog rata, proizvodnja duvana je zamrla jer su okupacione vlasti nametale eksploatatorski način rada, što je naišlo na otpor kod stanovništva. Posle drugog svetskog rata, proizvodnja ponovo počinje organizovano da se sprovodi i iz godine u godinu beleži sve veće rezultate.

U periodu između 1950. i 1960. godine, finansira se stipendiranje kadrova različitih profila, da bi se u 1956. godini započelo saa izgradnjom ferm-zavoda za industrijsku fermentaciju duvana.

1959. godine usled povećanja proizvodnje duvana i nastalih potreba gradi se još jedan magacin kapaciteta 350 tona.

Između 1960. i 1970. godine nastaje period velikog uspona proizvodnje duvana zasnovane na primeni savremenih agrotehničkih mera i savremenih naučnih dostignuća u oblasti proizvodnje i fermentacije duvana.

Maksimalna proizvodnja duvana u to vreme bila je 1964. godine i iznosila je 1810 tona.

Od 1965. godine pa nadalje, Duvanska industrija Bujanovac, imala je značajan izvoz duvana, na skoro svim svetskim tržištima, gde je plasirala oko 40% svoje proizvodnje i to u zemlje: Japan, SSSR, SAD, Francuska, Nemačka, Čehoslovačka, Italija, Egipat i dr.

Proizvodnja duvana za ovaj kraj je bila od velikog značaja jer je predstavljala osnovnu egzistenciju za mnoge porodice ovog kraja.

Prateći sva najnovija dostignuća u duvanskoj industriji, kako u zemlji tako i u svetu, 1978. godine, Duvanska industrija Bujanovac otvara fabriku za proizvodnju duvanskih folija po tehnologiji “H. Borgwald” (Hamburg), dok je mašinski deo instalirala firma “COMAS” (Trevizo).

U periodu od 1978. do 1999. godine fabrika duvanskih folija proizvela je oko 33.000 tona istih.

Duvanska folija, svojim kvalitetnim osobinama (hemijske, fizičke, degustativne) od samog starta zadovoljava potrebe Jugoslovenskih fabrika cigareta i biva plasirana u svim fabrikama u zemlji (kako u bivšoj SFRJ, tako i u kasnijoj SRJ) i to: Tobačna tovarna Ljubljana, Tvornica duhana Rovinj, Fabrika duhana Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Duvanski kombinat Podgorica, Duvanska industrija Niš, Vranje, Gnjilane, “Makedonija tabak” u čijem sastavu su bile fabrike cigareta u Kumanovu, Prilepu i Skoplju.

Maksimalna proizvodnja duvanskih folija je bila 1991. godine i iznosila je 2600 tona.

Fabrika duvanskih folija i dalje radi na razvoju i poboljšanju kvaliteta duvanskih folija, kako bi svojim proizvodom uspela da zadovolji sve zahteve kupaca.

Duvanska folija

Proizvodnja duvanske folije

Duvanska folija (rekonstruisani duvan) koja se proizvodi u našoj fabrici, izrađuje se tako da ispunjava sve tražene kriterijume koje zahtevaju proizvođači cigareta.

Sastojci od kojih se proizvodi su: duvansko rebro, manipulativna sitnjavina, otpadna sitnjavina iz fabrikacije cigareta, duvanska prašina, čisto celulozno vlakno i aditivi.

Bitno je napomenuti da svi aditivi koje dodajemo pri proizvodnji duvanske folije, poseduju sertifikate i ateste da se mogu upotrebljavati u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Naša finalna duvanska folija ispitana je od strane svih ovlašćenih državnih ustanova, koje se bave kontrolom prehrambenih i farmaceutskih proizvoda i poseduje sve potrebne sertifikate o ispravnosti za dalju upotrebu.

U redovnoj proizvodnji ne koristimo aromate i soseve, već ih dodajemo isključivo na zahtev kupca.

U zavisnosti od potrebe kupca, duvansku foliju možemo proizvoditi od raznog duvanskog materijala i to:

 • virdžinijskog materijala
 • berlejskog materijala
 • orijentalnog materijala
 • ili kombinacijama pomenutih (miks)

Boja i hemijske osobine naše duvanske folije zavise od polaznih sirovina od kojih se ona izrađuje. Naša redovna folija je dizajnirana da se koristi kao sredstvo za korekciju parametara u cigareti i to za smanjenje tara, regulaciju procenta nikotina u duvanskom dimu, kontrolu stepena sagorljivosti, kao dobar punioc cigarete…

Fizičke karakteristike naše duvanske folije su sledeće:

Folija bez celuloze:
 • debljina 130-160 g/m2
 • jačina na kidanje 1000-1200 mmVS
 • vlažnost 13%+-1
Folija sa celuloznom armaturom:
 • debljina 130-160 g/m2
 • jačina na kidanje 1500-1800 mmVS
 • vlažnost 13%+-1

Duvansku foliju uobičajeno pakujemo u kartonske kutije C48, bruto težine 215kg, neto 200kg. Po zahtevu kupca možemo prilagoditi dimenzije i težinu pakovanja.

 

Orijentalni duvan

Proizvodnja i obrada orijentalnog duvana tipa Prilep i Jaka

Kontakt

Kako do nas?

DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC

TOBACCO INDUSTRY BUJANOVAC

A.D. za proizvodnju i obradu duvana i duvanske folije ”DIB”

Tobacco, reconstituted and homogenized tobacco factory ”DIB”

        Sime Pogačarevića br. 43, Bujanovac

       Telefon :   Centrala    + 381 17 / 651-110

                                  Fax         +38117 /  653-840

 1. Nebojša Janković, Generalni direktor, n.jankovic@dib.rs
 2. Vesna Tomić-Milošević, Pomoćnik direktora za uvoz-izvoz, v.tomicmilosevic@dib.rs
 3. Nebojša Stošić, Finansijski direktor, n.stosic@dib.rs
 4. Mirjana Dimitrijević, Sekretar društva, m.dimitrijevic@dib.rs